Dostawa i Zwroty

Czas dostawy

W ciągu 3 dni od momentu złożenia zamówienia informujemy Państwo za pośrednictwem e-mail lub telefonicznie o przewidywanym terminie dostawy. Jeżeli w przeciągu tego czasu nie dostana Państwo od nas żadnej informacji, prosimy o kontakt, podając numer zamówienia.
Ze względu na specyfikę produkcji, większość zamówień jest realizowana w terminie nie dłuższym niż 21 dni licząc od dnia zamówienia. Oczywiście naszym celem jest skrócenie terminu dostawy do minimum.

Koszt i forma dostawy

Towar wysyłany jest za pośrednictwem firm kurierskich UPS, K-EX lub DHL.
Koszt wysyłki zamówienia to:

- 20,00 PLN przesyłka kurierska
- 25,00 PLN w przypadku wysyłki za pobraniem (tylko w przypadku towarów o wartości jednostkowej nie przekraczającej 500PLN oraz po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym bądź mailowym takiej wysyłki)

Istnieje możliwość ustalenia indywidualnego sposobu i warunków dostawy.
Dokument sprzedaży (faktura VAT) za towar załączamy do przesyłki lub wysyłamy drogą elektroniczną na wskazany przez Państwa adres.

Sposób pakowania

Wszystkie produkty są zapakowane bezpiecznie tak aby nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu.
Produkty kryształowe przewożone są dodatkowo rozłożone (nie w całości). Towar ze względów bezpieczeństwa może więc być zapakowany w elementach i wymaga złożenia 'na miejscu' wg załączonej instrukcji. Do każdego artykułu otrzymują Państwo instrukcję w języku polskim.
Możliwy jest także montaż żyrandoli przez pracowników naszej firmy u Państwa, jednak usługa ta jest dodatkowo płatna i wyceniana indywidualnie.

Zastrzeżenie własności towaru

Do chwili uiszczenia przez Klienta pełnej należności za zamówiony Towar pozostaje on własnością Sklepu.Zwroty

Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827), w okresie 14 dni od dostarczenia zamówionego towaru, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Oznacza to, że towar musi znajdować się w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, z kompletną jego zawartością, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone. Dopuszczalne jest otwarcie opakowania w celu obejrzenia towaru, a towar może być używany pod warunkiem, że to używanie nie będzie prowadziło do zmiany jego stanu.

Jeżeli towar spełnia ww. wymagania, zostaje wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia zostają wysłane do klienta listem priorytetowym. Klient powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej, a po otrzymaniu jej, w ciągu 7 dni roboczych, sklep dokonuje zwrotu pieniędzy na konto Klienta.
W przypadku zwrotu towaru Klient płaci za jego transport zarówno do Klienta, jak i z powrotem do sprzedawcy wg
pełnych stawek transportowych faktycznie ponoszonych przez sprzedawcę.

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy oraz o numerze konta, na jaki ma zostać zwrócona uiszczona przez Państwa cena w drodze jednoznacznego oświadczenia przesłanego:
a) pocztą tradycyjną na adres: APM MORKOM - Jarosław Moryc, ul. Drogowców 7, 32-400 Myślenice lub
b) drogą elektroniczną na adres e-mail: fiber@apm-swiatlowody.pl - jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy pocztą elektroniczną w sposób pozwalający na wydrukowanie tego potwierdzenia.

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy:


W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z Towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. Sklep zastrzega sobie - w razie zwrotu takiego Towaru - możliwość żądania odpowiedniego obniżenia ceny Towaru, podlegającej zwrotowi na rzecz Klienta.
O ile to możliwe, zwrotu Towaru należy dokonać wraz ze wszystkimi dokumentami dołączonymi do Towaru, w tym fakturą VAT, jeżeli została ona wystawiona na rzecz Klienta, a także w oryginalnym opakowaniu.

Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów sprzedaży, których przedmiotem jest:
- rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
- rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
- rzecz, która po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostaje nierozłącznie połączona z innymi rzeczami;
-w innych przypadkach wynikających z przepisów prawa.

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
–    Adresat: APM MORKOM - Jarosław Moryc, ul. Drogowców 7, 32-400 Myślenice
lub: fiber@apm-swiatlowody.pl
–    Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*): (prosimy wymienić z jakich produktów Państwo rezygnują).
–    Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
–    Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
–    Adres konsumenta(-ów)
–    Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
–    Data
(*) Niepotrzebne skreślić.


Odpowiedzialność z tytułu rękojmi (reklamacje)


Sklep jest zobowiązany sprzedać i dostarczyć Klientowi Towar bez wad fizycznych i prawnych.
Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku gdy Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
Wada fizyczna polega na niezgodności Towaru z umową sprzedaży. W szczególności Towar jest niezgodny z umową sprzedaży jeżeli:
-  nie ma właściwości, które Towar tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w umowie sprzedaży oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
- został Klientowi wydany w stanie niezupełnym.
Sklep ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili wydania Towaru Klientowi lub wynikły z przyczyny tkwiącej w Towarze sprzedanym w tej samej chwili.
Towar sprzedany ma wadę prawną, jeżeli stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
Klienci powinni kierować ewentualne reklamacje:
e-mailem na adres: biuro@e-swiatlo.pl.
bądź za pośrednictwem poczty na adres:
APM MORKOM Jarosław Moryc
ul. Drogowców 7
32-400 Myślenice.

Jeżeli Towar sprzedany ma wadę, Klient ma prawo:
- żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo żądać usunięcia wady;
albo
- złożyć oświadczenie o proporcjonalnym obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, przy czym w takim przypadku Sklep może niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymienić Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunąć; jednakże jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sklep albo Sklep nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na rzecz wolną od wad lub usunięcia wady, Klient może złożyć stosowne oświadczenie o proporcjonalnym obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy;
Klient nie może odstąpić od umowy sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna.
Klient zamiast zaproponowanego przez Sklep usunięcia wady może żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową sprzedaży w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep.

Sklep może odmówić wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem wymagałoby nadmiernych kosztów.
Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania przez Sklep reklamacji, o czym Klient zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mailowy podany przez Klienta albo przesyłką pocztową na adres wskazany przez Klienta.
Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, zobowiązany jest dostarczyć wadliwy Towar do Sklepu na koszt Sklepu. Koszty związane z odesłaniem przez Klienta reklamowanego Towaru Sklep zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji. Dokonując reklamacji lub zwrotu reklamowanego Towaru Klient wypełnia załączony do Towaru dokument reklamacji, podając w jego treści przyczynę reklamacji Towaru.
 Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od dnia wydania Towaru Klientowi.
 O ile to możliwe, w przypadku gdy Towar składa się z kilku pojedynczych elementów, przed odesłaniem należy przywrócić go do stanu, w jakim został dostarczony, oraz włożyć - do oryginalnego opakowania, a także dołączyć całą dokumentację, w szczególności - gwarancyjną i serwisową.
 Skorzystanie przez Klienta z uprawnień z rękojmi nie ogranicza możliwości skorzystania z uprawnień przysługujących Klientowi z tytułu gwarancji, o ile ujawnione przez Klienta wady Towaru podlegają ochronie gwarancyjnej.

clear-bug-div
Waluty
Dane firmy

APM Morkom

tel. (12) 274 41 51
e-mail fiber@apm-swiatlowody.pl
ul. Drogowców 7
32-400 Myślenice
woj. małopolskie
NIP: 6811740863